Privacy Beleid

In dit beleidsdocument (‘privacy statement’) wordt uiteengezet hoe de vereniging Communicatieplatform Noordzee Résidence Cadzand-Bad (‘Communicatieplatform NRCB’) omgaat met persoonsgegevens die in het kader van haar dienstverlening worden verwerkt. Wij geven hierin aan welke persoonsgegevens we verzamelen en wat we met die persoonsgegevens doen. Het is voor ons belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. We verwerken de persoonsgegevens bij de uitvoering van onze werkzaamheden zorgvuldig en veilig. Dit privacy beleid kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele statement treft u altijd aan. Dit privacy statement is op 8 mei 2018 voor het laatst gewijzigd. 

 Door u aan te melden als lid van onze vereniging gaat u akkoord met onderhavig privacy beleid. Door akkoord te gaan met dit privacy beleid geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op de wijze zoals in dit privacy statement genoemd.

Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens

 Communicatieplatform NRCB verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een adequate werking van onze vereniging en de activiteiten die onze bestuursleden ontplooien in het kader van de behartiging van uw belangen als lid van onze vereniging, of ten behoeve van andersoortige correspondentie.

Hoe verzamelen we persoonsgegevens?

De rechtsgronden waarop Communicatieplatform NRCB persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • Toestemming van u
 • Door ontvangst van derden
 • Een wettelijke plicht

We ontvangen de persoonsgegevens van u zelf door registratie. Ook is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens van derden ontvangen, die uw persoonsgegevens verwerken op een geldige rechtsgrond en er legitieme redenen zijn om uw persoonsgegevens met ons te delen.

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u uzelf als lid registreert, of uw gegevens via derden aan ons worden verstrekt, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Gebruiksnaam en wachtwoord waarmee u uzelf registreert in het ledenbestand.
 • Profielgegevens die u opgeeft voor uw gebruikersprofiel in het ledenbestand, zoals bijvoorbeeld NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, partnergegevens, aard gebruik villa en adres(sen) op het villapark.
 • Uw persoonlijke contactinformatie voor communicatiedoeleinden, bijvoorbeeld voor accountverificatie, wijzigingen of nieuwe functies.
 • In ons nieuwsbriefbestand worden gegevens opgenomen van uw voor- en achternaam, emailadres en datum opname in dit bestand.
 • Met betrekking tot administratie en facturatie verwerken wij uw betaalgegevens.
 • Bij gebruik van de Straat-WhatsApp registreren wij uw naam, adres op het park en mobiele telefoonnummer.
 • Gegevens over uw gebruik van onze dienstverlening door het gebruik van analysehulpprogramma’s. Onze doelstelling hierbij is het verbeteren van onze dienstverlening.

Bij bezoek van onze website:

 • Verwerken wij een aantal gegevens van u om de functionaliteiten van deze online diensten te kunnen bieden en deze technisch te beheren. We verwerken deze gegevens voor het doel om onze website te beheren en te verbeteren en gebruik te analyseren. We gebruiken hiervoor ook cookies. We kunnen hiervoor het IP-adres van uw apparaat verwerken, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt en de duur van een bezoek of sessie.
 • U kunt een online formulier invullen voor het aanvragen van het lidmaatschap. Wij verwerken dan uw gegevens zodat we uw aanvraag kunnen beoordelen en contact met u kunnen opnemen aangaande uw aanvraag. We verwerken hiervoor de gegevens zoals uw aanspreektitel, voor- en achternaam, huisadres en e-mailadres.

Via social media:

 • Wij zijn momenteel nog niet actief op social media zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. Mochten wij in de toekomst wel hiertoe besluiten, dan zullen wij, wanneer u via social media contact opneemt, uw gegevens verwerken voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen of om de vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden. We verwerken daarbij dan uw contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw (gebruikers)naam (socialID) en e-mailadres.

Overige gegevensverzamelingen:

 • Indien u onze nieuwsbrief ontvangt, heeft u de mogelijkheid om uzelf af te melden.
 • Om onze dienstverlening (technisch) mogelijk te maken.
 • Om vragen en klachten af te handelen.
 • Om technische problemen te diagnosticeren of op te lossen.
 • Voor archiefdoeleinden.
 • Om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan. Hiervoor kunnen wij persoonsgegevens verwerken of via het systeem monitoren.

Ontvangers

Bij de verwerking van gegevens kan Communicatieplatform NRCB derden inschakelen (bijvoorbeeld serviceproviders). Communicatieplatform NRCB zal alleen gegevens met derden delen indien we dat op grond van een wettelijk voorschrift verplicht zijn, of wanneer u toestemming heeft gegeven of wanneer doorgifte van gegevens noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening. Uw gegevens kunnen in het kader van de opdracht/verleende toestemming gedeeld worden met onze partners. Communicatieplatform NRCB deelt, verkoopt of verhuurt geen persoonsgegevens aan derden zonder uw toestemming. Indien persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de opdracht gedeeld worden met partners/derden, verwijzen wij u naar hun privacy beleid.

Beveiliging

Communicatieplatform NRCB treft voldoende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn passend, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de  tenuitvoerlegging. Het beveiligingsniveau is passend, gelet op de specifieke risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw gebruiksnaam en wachtwoord.

Bewaren van gegevens

Communicatieplatform NRCB bewaart de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is op grond van de hierboven omschreven doelen, waarna deze geanonimiseerd of verwijderd worden. We kunnen gegevens bewaren voor statistische- en onderzoeksdoeleinden gedurende een redelijke termijn. Tevens kunnen we gegevens bewaren voor archiefdoeleinden.

Rechten van betrokkene

U kunt verzoeken kennis te nemen van de persoonsgegevens die Communicatieplatform NRCB van u verwerkt. Wanneer informatie onjuist is, kunt u verzoeken dit aan te passen. Ook kunt u uw toestemming intrekken. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, wordt aan uw verzoek uitvoering gegeven. Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan in dit statement genoemd. Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering of het maken van bezwaar kunt u per email aan ons richten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uw keuzes

U kunt uw account op elk gewenst moment bijwerken of beëindigen. Ook kunt u uzelf afmelden voor e-mail nieuwsbrieven door in een dergelijk bericht te klikken op de afmeldlink (mailing over accountverificatie en verwijderen of nieuwe functie kunnen niet afgemeld worden). Na beëindiging of deactiveren van uw account kunnen we de gegevens gedurende een redelijke termijn voor backup, archivering en/of statistische en onderzoeksdoeleinden bewaren.
Heeft u vragen over het beschermen van persoonsgegevens, neem dan contact met ons op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.