Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Communicatieplatform Noordzee Résidence Cadzand-Bad aan de samenstelling en de actualiteit van deze website besteedt, is het mogelijk dat deze onvolledige of onjuiste informatie bevat.

De informatie op VillaparkCadzandBad.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Communicatieplatform Noordzee Résidence Cadzand-Bad (ook niet via een eigen netwerk).

Communicatieplatform Noordzee Résidence Cadzand-Bad kan er niet voor instaan dat de informatie op VillaparkCadzandBad.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Communicatieplatform Noordzee Résidence Cadzand-Bad sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van VillaparkCadzandBad.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om VillaparkCadzandBad.nl te kunnen raadplegen.

© Communicatieplatform Noordzee Résidence Cadzand-Bad, 2020